วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

ระบบลงชื่อเข้าใช้ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ข้อเสนอโครงการ


1.ชื่อโครงการ   ระบบลงชื่อเข้าใช้ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2.ผู้รับผิดชอบโครงการ  
2.1   หัวหน้าโครงการ              นายรัตนพงษ์   รอดฝุ่น   53046680135
  ผู้ร่วมโครงการคนที่ 1      นายวีรศักดิ์       ทวีสุข    53046680120

3.หลักการและเหตุผล
ระบบลงชื่อเข้าใช้ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประกอบไปด้วย 2 ส่วนด้วยกันคือมีในส่วนของซอฟแวร์ และส่วนของฐานข้อมูลในการบันทึกการยืมใช้หนังสือ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูแลห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดูแลง่ายขึ้น

4.วัตถุประสงค์ 
4.1  สร้างระบบลงชื่อเข้าใช้ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.2  เพื่อช่วยจัดการการเก็บข้อมูลสถิติการเข้าใช้ห้องสมุดที่มีความแม่นยำขึ้น

5.เป้าหมาย
5.1  นักศึกษาและอาจารย์
5.2  บุคคลทั่วไป

6.สถานที่ดำเนินการ
      ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


7.แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/งานที่จะทำ
ปี.พ.ศ.2555
เดือนธันวาคม-มีนาคม 2555
1.สำรวจความต้องการ
1.ศึกษาการเขียนโปรแกรม
2.ศึกษาระบบฐานข้อมูล
3.เขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล
4.ทดลองระบบ
5.ประเมินผล

8.ระยะเวลาในการดำเนินงาน
     เริ่มโครงการ                12 /12/2012
     สิ้นสุดโครงการ            23/03/2013
     รวมทั้งหมด 101วัน


9.งบประมาณที่ดำเนินการ

ลำดับ
รายการ
ราคาต่อหน่วย
จำนวนหน่วย
รวม
1.
เอกสารการประเมิน
1,000 บาท
1
1000
2.
หนังสือเขียนโปรแกรม
550บาท
1
550
3.
หนังสือฐานข้อมูล
400 บาท
1
400
รวม
1,950


งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,950 บาท10.การประเมินผลโครงการ
1)    ประเมินจากการสำรวจความพึงพอใจจากผู้เข้าใช้ห้องสมุดคณะเทคโนโลยี    อุตสาหกรรม
2)    ประเมินจากความสะดวกในการใช้งานซอฟแวร์

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการหรือการนำผลที่ได้ไปใช้เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
1)    ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีระบบลงชื่อเข้าใช้ที่เป็นมาตรฐาน
2)    เพิ่มความปลอดภัยของห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. SDLR จาก Proposal อยู่ในรูป WBS Chart
2. Task Duration


T1 รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ

T2 สรุปสาเหตุของปัญหา

T3 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาระบบ

T4 สรุปข้อกำหนดและรวบรวมข้อมูล

T5 วางแผนงาน

T6 ตรวจสอบการเก็บข้อมูลของระบบลงชื่อเข้าใช้ห้องสมุด

T7 เสนอโครงการ

T8 ดำเนินการ

T9 ตรวจสอบโครงการ

T10 ทดสอบโปรแกรม

T11 ส่งโครงการ

T12 เสนอโปรแกรมให้ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Activity
Duration(days)
Dependencies
T1
5

T2
7
T1
T3
5
T1,T2
T4
7
T2,T3
T5
14

T6
14
T6,T9(M1)
T7
14
T7(M2)
T8
20
T8,T10(M3)
T9
21
T1(M1)
T10
14
T10 (M3)
T11
7
T11
T12
7
T123. Arrow Diagram4. ตารางความเสี่ยง5. Gantt Chartตารางแสดงความคืบหน้าของงาน6. Context Diagram7.  ER-Diagram (Entity Relationship)


8. Data Flow Diagram Level 1
9. การประเมินราคาในทางปฎิบัติ


1. ดูจากความต้องการแล้วแปลงเป็นหน้าจอที่ต้องสร้าง( A )


2. ราคาต่อหน้าจอ ( B )


ดังนั้น

สูตร

ค่าพัฒนาระบบ = A X B


หน้าจอที่ต้องสร้าง = 3

ราคาต่อหน้าจอ = 7,000 บาท //*ราคากลาง*//

ค่าพัฒนาระบบ = 21,000 บาท

10. โปรแกรมลงชื่อเข้าใช้ห้องสมุด
หน้า login


 ทำการล็อกอินเรียบร้อย


 หน้าหลักโปรแกรม
 เข้าหน้าเพิ่มข้อมูลนักศึกษา


ทำการกรอกข้อมูลลงไป

กดปุ่ม "อัพเดตข้อมูล" ข้อมูลที่เรากรอกก็จะโชว์ขึ้นมา
ถ้าต้องการลบข้อมูล กดที่ ข้อมูลที่เราจะ ลบ แล้ว กดปุ่มลบทำการลบเรียบร้อย